آقای بشردوست

دبیر دروس ریاضی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ریاضی

دانش آموخته ی ریاضی محض دانشگاه صنعتی شریف

۲۰ سال سابقه تدریس در مدارس مبتکران و برترین دبیرستان های تهران

مولف کتاب ریاضی گسسته انتشارات آیندگان

ارسال پاسخ