آقای تیام خزاعی

دبیر درس ادبیات

۱۱ سال سابقه تدریس در دبیرستان مبتکران و دیگر مدارس شهر تهران

ارسال پاسخ