آقای حشمت الواعظین

دبیر درس هندسه

مدرک تحصیلی : كارشناس ارشد عمران سازه

مدرس هندسه در دبیرستان مبتکران و برترین دبیرستان های تهران

همكار تاليف هندسه تحليلي فايق

ارسال پاسخ