آقای روغنی

دبیر درس فیزیک

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشدفیزیک هسته ای

دانش آموخته ی رشته فیزیک ذرات بنیادی از دانشگاه امیرکبیر

۲۶ سال سابقه تدریس در دبیرستان های مبتکران و برترین مدارس تهران

ارسال پاسخ