آقای سروش آریا

دبیر درس زمین شناسی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

دانش آموخته ی رشته ی زمین شناسی گرایش تکتونیک مدرس درس زمین شناسی در مدارس مبتکران و برترین مدارس تهران …

نفر برتر فعالیت های پژوهشی و فرهنگی ، دانشگاهی کارشناس اکتشافات انرژی اتمی

ارسال پاسخ