آسیب های اجتماعی

ارسال شده در: آسیب های اجتماعی | 0

آسیب های اجتماعی آسیب های اجتماعی به رفتارهایی گفته می شود که هنجارهای اجتماعی را نقض نماید. این نوع افراد سعی دارند کجروی ها خود را از دید ناظران قانون ، اخلاق عمومی و نظم اجتماعی پنهان نمایند ؛ زیرا … ادامه یافت

1 2 3 4 5 6 7 13