راههای پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مدارس

ارسال شده در: آسیب های اجتماعی, پرورشی | 0

مقدمه: مطا لعه آسیب های اجتماعی اعم ازنابهنجاریها وانحرافات اجتماعی یکی ا ز مهمترین موضوعات مورد بحث جامعه شناسی است. اگر چه مساله نابهنجاری ا مری نسبی است وا ز جا معه ای به جامعه دیگر متفاوت است. ا ما … ادامه یافت

آسیب های اجتماعی

ارسال شده در: آسیب های اجتماعی | 0

آسیب های اجتماعی آسیب های اجتماعی به رفتارهایی گفته می شود که هنجارهای اجتماعی را نقض نماید. این نوع افراد سعی دارند کجروی ها خود را از دید ناظران قانون ، اخلاق عمومی و نظم اجتماعی پنهان نمایند ؛ زیرا … ادامه یافت